CO2-prestatieladder

CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid Vossloh Cogifer Kloos BV

Met dit deel van onze website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In een zich steeds verder ontwikkelende wereld speelt techniek een belangrijke rol. Daarbij lijkt de uitstoot van CO2 door verbranding van brandstoffen en door het opwekken van elektriciteit bijna onvermijdelijk. Toch is het de toename in CO₂ uitstoot die onze wereld voor nieuwe uitdagingen stelt m.b.t. bijvoorbeeld klimaatverandering. Internationaal zijn er verschillende ambities om de uitstoot van CO2 terug te dringen en ook door de Nederlandse overheid wordt de aanpak van CO₂ reductie gestimuleerd.

Vossloh Cogifer Kloos BV vindt het belangrijk om binnen het eigen bedrijf en in de keten te zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom is zij gestart met certificering op de CO2 Prestatieladder. Hiermee bepalen wij onze CO2 uitstoot, stellen maatregelen op om deze uitstoot te reduceren en controleren de voortgang van de reductie.

Het niveau waarop Vossloh Cogifer Kloos omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de CO₂-prestatieladder stelt voor niveau 5.

 A: INZICHT

Vossloh Cogifer Kloos heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO₂-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie). Download hieronder de meest recente footprint en de voortgangsrapportage:

 B: REDUCTIE

Vossloh Cogifer Kloos heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Download hieronder het betreffende document:

C: COMMUNICATIE

Vossloh Cogifer Kloos communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid. Download hieronder onze voorgaande communicatieberichten:

 

D: PARTICIPATIE

Vossloh Cogifer Kloos neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief ‘Nederland CO₂ Neutraal’ (zie www.nlco2neutraal.nl). Download hieronder de documenten met informatie over dit initiatief:

Om meer inzicht te verkrijgen in de CO₂ uitstoot van Vossloh Cogifer Kloos in de keten, is een ketenanalyse opgesteld die de CO₂uitstoot van wissels in een project beschrijven. Het document wat deze ketenanalyse beschrijft is terug te vinden op de website van SKAO (zie VCK pagina op website SKAO).

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (zie www.skao.nl). Wilt u reageren op onze CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen? Neemt u dan contact met ons op.